لیست مشاغل و تعرفه های مربوطه

ردیف عنوان شغل تعرفه
321 استخدام بانک ها و موسسات 30000 ریال
322 استخدام برنامه نویس و طراحی سایت 30000 ریال
323 استخدام بنکداران 30000 ریال
324 استخدام بنیادها و کمیته ها 30000 ریال
325 استخدام پزشکان 30000 ریال
326 استخدام پشتیبانی 30000 ریال
327 استخدام تعمیرکاران 30000 ریال
328 استخدام حسابداران 30000 ریال
329 استخدام حمل و نقل سبک و سنگین 30000 ریال
330 استخدام خدمتگذار و آبدارچی 30000 ریال
331 استخدام خصوصی 30000 ریال
332 استخدام دانشگاه ها 30000 ریال
333 استخدام دفاترکاریابی 30000 ریال
334 استخدام رستوران ها 30000 ریال
335 استخدام سازمان ها 30000 ریال
336 استخدام سراسری 30000 ریال
337 استخدام شرکت ها 30000 ریال
338 استخدام صنعتگران 30000 ریال
339 استخدام فروشندگان 30000 ریال
340 استخدام کارخانجات 30000 ریال