لیست مشاغل و تعرفه های مربوطه

ردیف عنوان شغل تعرفه
2281 هتل آپارتمان 250000 ریال
2282 هدایای تبلیغاتی 60000 ریال
2283 هنرستان 100000 ریال
2284 هیات های ورزشی 150000 ریال
2285 هیئات مذهبی 50000 ریال
2286 یدک کش انواع کشتی 100000 ریال