لیست مشاغل و تعرفه های مربوطه

ردیف عنوان شغل تعرفه
301 اداره راه و ترابری 200000 ریال
302 اداره زندان ها 150000 ریال
303 اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج 250000 ریال
304 اداره گذرنامه 300000 ریال
305 اداره میراث فرهنگی 250000 ریال
306 اداره ها 0 ریال
307 اداره هواشناسی 200000 ریال
308 ارتش 0 ریال
309 ارتوپدی ها 150000 ریال
310 ارکستروگروه موسیقی 60000 ریال
311 استانداری ها 200000 ریال
312 استخدام آموزشگاه ها 30000 ریال
313 استخدام آموزشی و فرهنگی 30000 ریال
314 استخدام ادارات 30000 ریال
315 استخدام ارگان ها 30000 ریال
316 استخدام اقامتگاه ها 30000 ریال
317 استخدام انبارداران 30000 ریال
318 استخدام اینترنت، کامپیوترو شبکه 30000 ریال
319 استخدام بازاریابان 30000 ریال
320 استخدام بازرگانی 30000 ریال