لیست مشاغل و تعرفه های مربوطه

ردیف عنوان شغل تعرفه
281 اجاره ویلا 10000 ریال
282 اجرای سقف بتنی 50000 ریال
283 اجرای سقف شیب دار 50000 ریال
284 اجرای سقف کاذب 50000 ریال
285 اجرای سقف های گوناگون 50000 ریال
286 اجرای کنیتکس و رولکس 50000 ریال
287 ادارات آگاهی 200000 ریال
288 ادارات آموزش و پرورش 150000 ریال
289 ادارات برق استان و شهرها 250000 ریال
290 ادارات پست 250000 ریال
291 ادارات کل آموزش و پرورش 200000 ریال
292 ادارات کل ورزش و جوانان استان و شهرها 250000 ریال
293 ادارات کل وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی استان و شهرها 200000 ریال
294 ادارات گمرک 250000 ریال
295 اداره اتباع خارجی(مهاجرت) 300000 ریال
296 اداره اماکن 300000 ریال
297 اداره پلیس 300000 ریال
298 اداره تعاون 200000 ریال
299 اداره حراست 300000 ریال
300 اداره خدمات آموزشی 300000 ریال