لیست مشاغل و تعرفه های مربوطه

ردیف عنوان شغل تعرفه
341 استخدام کارشناسان 30000 ریال
342 استخدام کارگاه های تولیدی 30000 ریال
343 استخدام کارگرو کارگران ماهر 30000 ریال
344 استخدام کارمند اداری وبازنشسته 30000 ریال
345 استخدام متخصصین 30000 ریال
346 استخدام مجتمع ها 30000 ریال
347 استخدام مدرسین و مربیان 30000 ریال
348 استخدام مدیران 30000 ریال
349 استخدام مشاغل 30000 ریال
350 استخدام منشی 30000 ریال
351 استخدام مونتاژکاران 30000 ریال
352 استخدام مهندسین 30000 ریال
353 استخدام نقشه کش و طراح معماری وصنعتی 30000 ریال
354 استخدام نیروهای مسلح 30000 ریال
355 استخدام وزارتخانه ها 30000 ریال
356 استخرها 150000 ریال
357 اسکله و بارانداز 300000 ریال
358 اصناف 0 ریال
359 اصناف صنعتی و فنی 0 ریال
360 اعطاء نمایندگی 50000 ریال