لیست مشاغل و تعرفه های مربوطه

ردیف عنوان شغل تعرفه
681 بیمه البرز 100000 ریال
682 بیمه امید 100000 ریال
683 بیمه ایران 100000 ریال
684 بیمه ایران معین 100000 ریال
685 بیمه بهمن 100000 ریال
686 بیمه پارسیان 100000 ریال
687 بیمه پاسارگاد 100000 ریال
688 بیمه تعاون 100000 ریال
689 بیمه توسعه 100000 ریال
690 بیمه حافظ 100000 ریال
691 بیمه دانا 100000 ریال
692 بیمه دی 100000 ریال
693 بیمه رازی 100000 ریال
694 بیمه سامان 100000 ریال
695 بیمه سرمد 100000 ریال
696 بیمه سینا 100000 ریال
697 بیمه کارآفرین 100000 ریال
698 بیمه کشاورزی 100000 ریال
699 بیمه کوثر 100000 ریال
700 بیمه ما 100000 ریال