لیست مشاغل و تعرفه های مربوطه

ردیف عنوان شغل تعرفه
61 آماده بکار تعمیرکاروسایل سرمایشی وگرمایشی 30000 ریال
62 آماده بکار تعمیرماشین لباسشویی 30000 ریال
63 آماده بکار تعمیرموتورانواع شناوروکشتی 30000 ریال
64 آماده بکار تعمیروتعویض کاردیسک وصفحه کلاچ سبک وسنگین 30000 ریال
65 آماده بکار تعویض کار روغن انواع خودرو سبک و سنگین 30000 ریال
66 آماده بکار تعویض کارانواع شیشه خودروسبک وسنگین 30000 ریال
67 آماده بکار تهویه مطبوع و اسپیلت 30000 ریال
68 آماده بکار جوشکاراسکلت ساختمانی 30000 ریال
69 آماده بکار چاقوساز 30000 ریال
70 آماده بکار چاه کن 30000 ریال
71 آماده بکار چایکار 30000 ریال
72 آماده بکار حسابدار 30000 ریال
73 آماده بکار خاتم کار 30000 ریال
74 آماده بکار خدمتگزار و آبدارچی 30000 ریال
75 آماده بکار خیاط و چرخکار 30000 ریال
76 آماده بکار دوچرخه ساز 30000 ریال
77 آماده بکار دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس 30000 ریال
78 آماده بکار رادیاتورسازخودرو 30000 ریال
79 آماده بکار راننده پایه 1 30000 ریال
80 آماده بکار راننده پایه 2 30000 ریال