لیست مشاغل و تعرفه های مربوطه

ردیف عنوان شغل تعرفه
2241 نمد مالی 150000 ریال
2242 نویسندگان و مؤلفین 50000 ریال
2243 نهضت سواد آموزی 150000 ریال
2244 نیروی انتظامی 150000 ریال
2245 نیروی دریایی 200000 ریال
2246 نیروی مقاومت بسیج 200000 ریال
2247 نیروی هوایی 200000 ریال
2248 واگذاری ها 30000 ریال
2249 وانت بارهای سیار 30000 ریال
2250 وانت تلفنی 60000 ریال
2251 وبلاگ ها 10000 ریال
2252 ورزشگاه 200000 ریال
2253 وزارت آموزش و پرورش 200000 ریال
2254 وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات 250000 ریال
2255 وزارت اموراقتصادی و دارایی 250000 ریال
2256 وزارت امورخارجه 300000 ریال
2257 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 250000 ریال
2258 وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی 200000 ریال
2259 وزارت جهاد کشاورزی 300000 ریال
2260 وزارت دادگستری 250000 ریال