لیست مشاغل و تعرفه های مربوطه

ردیف عنوان شغل تعرفه
2161 نرم افزارهای تخته ای 10000 ریال
2162 نرم افزارهای تفریحی و تفننی 10000 ریال
2163 نرم افزارهای حمل ونقل 10000 ریال
2164 نرم افزارهای خانوادگی 10000 ریال
2165 نرم افزارهای خبری 10000 ریال
2166 نرم افزارهای خرید و فروش 10000 ریال
2167 نرم افزارهای دانستنیها 10000 ریال
2168 نرم افزارهای رقابتی 10000 ریال
2169 نرم افزارهای سبک زندگی 10000 ریال
2170 نرم افزارهای سرگرمی 10000 ریال
2171 نرم افزارهای سلامت و تناسب اندام 10000 ریال
2172 نرم افزارهای سیر و سفر 10000 ریال
2173 نرم افزارهای شبیه سازی 10000 ریال
2174 نرم افزارهای شخصی 10000 ریال
2175 نرم افزارهای صوتی، تصویری و موسیقی 10000 ریال
2176 نرم افزارهای عکاسی و فیلمبرداری 10000 ریال
2177 نرم افزارهای کاربردی 10000 ریال
2178 نرم افزارهای کتاب و مراجع 10000 ریال
2179 نرم افزارهای کسب و کار و تکریم مشتری 10000 ریال
2180 نرم افزارهای کلماتی 10000 ریال