لیست مشاغل و تعرفه های مربوطه

ردیف عنوان شغل تعرفه
2121 موسسه اعتباری عسگریه 200000 ریال
2122 موسسه اعتباری فرشتگان 200000 ریال
2123 موسسه اعتباری قوامین 200000 ریال
2124 موسسه اعتباری کارسازان آینده 200000 ریال
2125 موسسه اعتباری کوثر 200000 ریال
2126 موسسه اعتباری مولی الموحدین 200000 ریال
2127 موسسه اعتباری مهر 200000 ریال
2128 موسسه اعتباری مهربسیجیان 200000 ریال
2129 موسسه اعتباری میزان 200000 ریال
2130 موسسه اعتباری نور 200000 ریال
2131 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی 250000 ریال
2132 موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات 250000 ریال
2133 موسسه توسعه آموزشی و پژوهشی سینا 250000 ریال
2134 موسسه جهاد نصر 250000 ریال
2135 موسسه علمی کاربردی جهادکشاورزی 250000 ریال
2136 موسسه مطالعات بین المللی انرژی 250000 ریال
2137 موکت 50000 ریال
2138 مهارت های ارتباطی 150000 ریال
2139 مهد و پیش دبستانی 100000 ریال
2140 مهمانپذیر 250000 ریال